top of page

Privacybeleid

  1. De door de Onderneming verzamelde persoonsgegevens worden door de Onderneming uitsluitend verzameld met het oog op het opstellen van een aanbod voor de klant, de uitvoering van het met de klant gesloten contract en het beheer door de Onderneming van haar commerciële relaties of met het oog op de prospectie en de verbetering van haar diensten. Ze worden alleen voor deze doeleinden bewaard en voor de tijd die daarvoor nodig is.

 

  1. Om deze doeleinden te verzekeren, verzamelt de Onderneming identificatiegegevens (naam, voornaam, taal, e-mailadres, telefoonnummer van de klant of contactpersoon, kopie van de identiteitskaart), facturatiegegevens (factuuradres, bankrekeningnummer), en gegevens met betrekking tot contracten die eerder werden afgesloten tussen de klant en de Onderneming.

 

  1. De Onderneming kan de door de klant verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken voor directe marketingdoeleinden, in voorkomend geval met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

  1. De Onderneming kan ook gegevens verwerken die haar door de klant zijn toevertrouwd, om een specifieke dienst te verlenen in het kader van het afgesloten contract (beheer van de toegang tot de locatie, contact met dienstverleners,...). In voorkomend geval is de klant verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving die van kracht is op het moment van het verzamelen van de gegevens die aan de Onderneming worden doorgegeven en die worden gebruikt om de overeengekomen dienst te leveren. Hij staat hier uitdrukkelijk voor in.

 

  1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de bestuurder van het bedrijf. Hij kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: info@eurekaevents.be , in het bijzonder met het oog op de toegang tot de gegevens en om de verzamelde persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen of wijzigen.

 

  1. Klachten met betrekking tot dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

 

  1. Dit privacybeleid kan éénzijdig worden gewijzigd, met name om het in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving of in het geval van wijzigingen in de verwerkte gegevens of de doeleinden van de verwerking.

bottom of page