top of page

Algemene verkoop – en gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied en aanvaarding

 

1.1. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (hierna "de Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elk aanbod, alle overeenkomsten en alle diensten die op eender welke wijze worden verleend door de BV EUREKA EVENTS waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Drootbeekstraat 145 te 1020 Brussel (KBO 0873.004.948) (hierna "de Onderneming"), zonder afbreuk te doen aan de eventuele bijzondere voorwaarden die in voorkomend geval door de Onderneming worden aangegeven.

 

1.2. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van de website https://www.eurekaevents.be/ van de Onderneming door iedere persoon, alsmede op elke publicatie op sociale netwerken in naam en voor rekening van de Onderneming.

 

1.3. De Klant erkent dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen voordat hij een aanvraag of aanbod aan of door de Onderneming aanvaardt en dat hij deze heeft begrepen, evenals het privacybeleid van de Onderneming, waarmee ze een onlosmakelijk geheel vormen.

Deze twee documenten zijn te allen tijde beschikbaar op de website van de onderneming en kunnen door de klant op eenvoudige wijze worden afgedrukt of opgeslagen op een duurzame drager (op papier of elektronisch).

 

1.4. De Algemene Voorwaarden hebben voorrang, met betrekking tot al hun bepalingen, op de eventuele algemene voorwaarden van de klant en op elk ander document dat vooraf tussen de klant en de Onderneming is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

​Artikel 2. Aanbod van diensten

 

2.1. Het aanbod van diensten dat door de Onderneming aan de klant wordt meegedeeld, wordt uitsluitend ter informatie en onder voorbehoud verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot de beschikbaarheid van externe dienstverleners.

 

2.2. De door de Onderneming opgegeven prijzen worden eveneens louter ter informatie verstrekt, en zijn in het bijzonder afhankelijk van de door de klant verstrekte informatie, de gevraagde diensten, het aantal deelnemers en de aangekondigde termijn.

 

2.3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om haar prijsvoorstellen eenzijdig te wijzigen en in het bijzonder indien de door de klant gevraagde voorwaarden worden gewijzigd (activiteiten, aantal deelnemers, seizoensgebondenheid, ...).

 

2.4. De Onderneming kan voor de uitvoering van de betreffende diensten ook een beroep doen op externe dienstverleners. Op basis van haar eigen beoordeling zal zij een globaal aanbod voorleggen waarin alle diensten zijn opgenomen of een gedetailleerd aanbod van de dienstverleners waarmee zij samenwerkt. In dat geval wordt de klant geacht met elk van hen een individuele overeenkomst te hebben gesloten en is hij onderworpen aan de voorwaarden van elk aanbod van zodra het hem ter beschikking wordt gesteld, ongeacht of hij één enkele factuur voor alle diensten of afzonderlijke facturen ontvangt.

 

Artikel 3. Bestelling

 

3.1. De klant is gehouden om tijdig te reageren op het aanbod van diensten uitgaande van de Onderneming. De aanvaarding van de klant kan worden afgeleid uit elk geschrift, e-mail, handtekening van de bestelbon of mondelinge aanvaarding, met inbegrip van een stilzwijgende maar zekere aanvaarding. Aanvaarding door de klant van het aanbod bindt de Onderneming pas na schriftelijke bevestiging door deze laatste en indien van toepassing, betaling van een voorschot. 

 

3.2. Alle aanvullende diensten die niet in het oorspronkelijke aanbod zijn opgenomen, worden bijkomend gefactureerd.

 

Article 4. Annulatieregeling

 

4.1. Elke annulering van een evenement door de klant moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de Onderneming worden gemeld.

 

4.2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het evenement heeft de Onderneming recht op betaling van 30% van de totale overeengekomen prijs.

 

Elke annulering die minder dan 30 dagen voor het begin van het evenement wordt gemeld, leidt tot de facturering en betaling van 60% van de totale overeengekomen prijs.

 

Elke annulering die minder dan 15 dagen voor het begin van het evenement wordt gemeld, leidt tot de facturering en de betaling van de totale overeengekomen prijs.

 

4.3.  De Onderneming behoudt zich tevens het recht voor om een vergoeding te vragen voor de schade die zij als gevolg van de annulering heeft geleden, met inbegrip van eventuele voorschotten die aan de dienstverleners zijn betaald en die niet kunnen worden teruggevorderd. 

 

Artikel 5. Prijs

 

5.1. De prijzen vermeld in het aanbod van diensten en op de bestelbonnen die toegestuurd zijn aan de klant, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Ze worden bepaald aan de hand van de door de klant gewenste dienst en het aantal deelnemers dat voor de activiteit(en) is opgegeven, onverminderd de artikelen 5.2 en 5.3 hieronder.

 

5.2. De Klant zal de Onderneming uiterlijk 15 dagen voor het evenement op de hoogte brengen van het exacte aantal deelnemers dat verwacht wordt het evenement bij te wonen, onverminderd het recht van de Onderneming om het oorspronkelijk overeengekomen bedrag te factureren, zelfs in het geval van een verminderde hoeveelheid deelnemers.

 

5.3. In het geval van een wijziging van het aantal deelnemers, behoudt de Onderneming zich tevens het recht voor om eventuele bijkomende werkuren of kosten te factureren, of zelfs om deze wijziging te weigeren, in het bijzonder vanwege een gebrek aan ruimte of beschikbaarheid van haar dienstverleners.

 

Artikel 6. Voorschot en betaling

 

6.1. De Onderneming kan bij de aanvaarding van de bestelling of op een later tijdstip de betaling van een voorschot vragen, indien zij dit nodig acht. In geval van niet-betaling van de voorschotten binnen de aangegeven termijn, behoudt de Onderneming zich het recht voor om het contract op te zeggen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding, onverminderd het recht van de Onderneming om van de klant een vergoeding te eisen voor de schade veroorzaakt door zijn fout en de kosten die de Onderneming heeft gemaakt. In een dergelijk geval is de Onderneming niet verplicht de overeengekomen diensten te leveren.

 

6.2. De facturen van de Onderneming zijn contant betaalbaar of, bij gebreke daarvan, op de vervaldag die op de factuur is vermeld.

 

6.3. Elke vertraging in de betaling leidt automatisch tot de toepassing van een nalatigheidsintrest van 10% per jaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling, evenals een conventioneel schadebeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom en gebruik van de website van de Onderneming

 

7.1. De informatie die beschikbaar is op de website van de Onderneming of haar sociale netwerken wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en bindt de Onderneming of haar dienstverleners of onderaannemers op geen enkele wijze. Op dezelfde manier wordt alle informatie met betrekking tot de activiteiten en de externe dienstverleners, inclusief foto's, ter informatie verstrekt. De klant of gebruiker van de website kan geen rechten ontlenen aan de aldus weergegeven informatie en, meer in het algemeen, aan de inhoud van de website.

 

7.2. Alle afbeeldingen, visuele informatie, concepten en technieken die door de Onderneming worden gebruikt, zijn eigendom van de Onderneming evenals de Algemene Voorwaarden. Ook de website van de Onderneming, in zijn geheel, met inbegrip van de architectuur, het ontwerp, de interface, de databanken, de naam, de domeinnaam, enz. behoren tot de Onderneming.

 

7.3. Geen enkele kopie of communicatie aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de website of een van de elementen ervan, of van de publicaties op sociale netwerken, voor welk doel dan ook, behalve voor individuele raadpleging, mag worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

 

7.4. De klant zal zich onthouden van het zelf uitvoeren van de door de Onderneming aangeboden diensten of het laten uitvoeren van dergelijke diensten door een derde partij, op straffe van een onherroepelijke en onvermijdelijke boete die gelijk is aan het bedrag van het aanbod van de diensten.

Artikel 8. Beperking van aansprakelijkheid

 

8.1. De Onderneming is gebonden door een middelenverbintenis. Ze is alleen aansprakelijk voor haar bedrog en grove nalatigheid, met uitzondering van die van haar werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers.

 

8.2. De Onderneming zal de gevraagde diensten uitvoeren op verschillende locaties die haar niet toebehoren, volgens de wensen van de klant. De klant kan de Onderneming niet aansprakelijk stellen voor een gebrek in de uitrusting van de gekozen ruimte dat het onmogelijk zou maken om haar diensten geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

 

8.3. De Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een fout te wijten is aan een externe dienstverlener die rechtstreeks door de klant aangesteld, onverminderd het recht van de Onderneming om, in voorkomend geval, de externe dienstverlener en/of de klant te vervolgen voor eventueel persoonlijk geleden schade.

 

8.4. De klant is er eveneens verantwoordelijk voor dat de geplande activiteiten geschikt zijn voor de deelnemers, met name wat betreft hun algemene fysieke conditie. In geen geval mag de Onderneming worden aangesproken wanneer een deelnemer niet wenst deel te nemen aan een activiteit om persoonlijke redenen, het slachtoffer is van een ongeval als gevolg van een niet geschikte oefening of materiële schade oploopt.

 

8.5. De klant is ook verantwoordelijk voor de naleving van het aangegeven tijdschema. In geval van een slecht beheer van het tijdschema van de activiteiten zal hij de Onderneming niet aansprakelijk kunnen stellen als activiteiten moeten worden geannuleerd.

 

8.6. De klant verklaart dat hij over alle vereiste toelatingen beschikt en dat hij alle wettelijke formaliteiten in verband met de georganiseerde bijzondere evenementen, met name muziekevenementen, heeft vervuld (verklaring aan SABAM, verplichtingen opgelegd door een dienstverlener voor de beoefening van de sport, enz.) De Onderneming is in dit verband op geen enkele wijze aansprakelijk en de klant vrijwaart de Onderneming tegen elk verhaal indien blijkt dat bepaalde rechten niet zijn betaald en/of bepaalde formaliteiten niet zijn vervuld.

 

Artikel 9. Klacht

Geen enkele klacht kan door de Onderneming worden aanvaard, tenzij deze schriftelijk aan de Onderneming wordt gericht binnen acht werkdagen na het einde van de contractueel overeengekomen dienst of de verzending van de factuur. Alle klachten moeten worden verzonden naar het e-mailadres: info@eurekaevents.be of per aangetekende zending naar de maatschappelijke zetel van de Onderneming.

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1 De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke annulering van een evenement of de levering van diensten wegens een oorzaak buiten haar controle, zoals meer bepaald en zonder dat deze lijst exhaustief is, overstroming, storm, brand, epidemie, staking, lock-down, terroristisch risico, het in gebreke blijven van een dienstverlener of onderaannemer of elke andere gebeurtenis van overmacht die de normale uitvoering van haar verplichtingen zou verhinderen, deze voor de duur van de oorzaak van de overmacht zou opschorten of de uitvoering van haar verplichtingen door de Onderneming aanzienlijk zou bemoeilijken of duurder zou maken.

 

10.2 Elke betaling die aan de Onderneming verschuldigd zou zijn geweest voordat de overmacht zich voordeed, blijft aan de Onderneming verschuldigd.

 

10.3 De Onderneming heeft het recht om de Klant de diensten van derden in verband met het geannuleerde evenement in rekening te brengen, evenals een forfaitaire vergoeding voor de gewerkte uren. 

 

Artikel 11. Verzekering

 

11.1 De Onderneming is verzekerd voor haar burgerlijke operationele aansprakelijkheid.

 

11.2 Voor elk evenement is de klant verantwoordelijk voor de deelnemers aan de activiteiten die hij organiseert en moet hij zorgen voor hun individuele en collectieve deelname.

 

Artikel 12. Onderbreking van diensten

 

12.1. De Onderneming behoudt zich het recht voor om elke geleverde dienst tijdelijk of permanent te onderbreken indien de veiligheid van de deelnemers of de infrastructuur niet kan worden gegarandeerd, om redenen die buiten haar macht liggen en met name als gevolg van het ontoereikende gedrag van de deelnemers.

 

12.2. De onderbreking van de dienst kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de Onderneming, onverminderd het recht van de Onderneming om het volledige overeengekomen bedrag te vorderen, alsook een vergoeding voor de schade die zij eventueel heeft geleden.

 

Artikel 13. Nietigheid en afwezigheid van verzaking

 

13.1. De nietigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de Algemene Voorwaarden in hun geheel. In dat geval wordt(worden) de betrokken bepaling(en) als niet-geschreven beschouwd. In voorkomend geval onderhandelen de partijen te goeder trouw over de vervanging door een geldige clausule die dezelfde economische en juridische gevolgen heeft als dewelke aanvankelijk door de partijen werden nagestreefd.

 

13.2. Het niet uitvoeren van een bepaling van de Algemene Voorwaarden houdt niet in dat de Onderneming afstand doet van haar recht om er een beroep op te doen.

 

Artikel 14. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 

14.1. De Onderneming behoudt zich het recht voor om alle nuttige wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen.

 

14.2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de lopende contracten en zijn van toepassing van zodra ze op de website van de Onderneming worden gepubliceerd.

 

Artikel 15. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht.

 

15.1. Voor de interpretatie en de uitvoering van de Algemene Voorwaarden, alsook voor elk geschil tussen de Onderneming en een klant of een gebruiker van de website en sociale netwerken van de Onderneming, zijn de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd.

 

15.2. Tevens is elk geschil onderworpen aan het Belgische recht.

bottom of page